Gebruiksvoorwaarden

Taal
 

Gebruiksvoorwaarden - Klanten

Ingangsdatum: 15 december 2020

Overeenkomst met de voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") vormen een juridisch bindend contract tussen Streem, LLC (namens zichzelf en bepaalde van haar filialen) ("Streem," "wij," "ons") en u, met betrekking tot uw gebruik van mobiele applicaties, web applicaties, en online diensten ("Diensten") van Streem, inclusief in bepaalde omstandigheden waar de diensten zijn opgenomen in een toepassing, platform of systeem van een derde partij. Door de toegang tot of het gebruik van de diensten, erkent u dat u deze Voorwaarden en ons privacybeleid ("Privacybeleid") (hieronder weergegeven) hebt gelezen, begrepen, en gaat u akkoord daaraan gebonden te zijn, alsook met eventuele updates die hier geplaatst of anderszins aan u gecommuniceerd zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en het privacybeleid, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de diensten.  Indien u toegang heeft tot de diensten en deze gebruikt namens een bedrijf of andere rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om die rechtspersoon te binden aan deze voorwaarden. In dit geval verwijzen "u" en "uw" naar zowel u als die entiteit.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:

(A) Deze voorwaarden zijn van toepassing op personen ("Klanten") die een beroep willen doen op een professional via de diensten. In het algemeen, als u een professional ("Aanbieder") bent die diensten levert aan een consument, moet u gebruik maken van de Streem-applicatie voor professionals en zich houden aan de servicevoorwaarden voor aanbieders (hieronder weergegeven). Bovendien, als u: (i) een aanbieder bent die de klantenapplicatie gebruikt om uw klant(en) van dienst te zijn of om te communiceren met andere aanbieders, of (ii) als u een medewerker bent van een bedrijf dat een ondernemingsovereenkomst heeft met Streem om de diensten binnen het bedrijf in te zetten, dan zijn de voorwaarden van de provider van toepassing op uw gebruik van een gelijkaardige klantenapplicatie.

(B) U of de entiteit namens welke u toegang heeft tot de Diensten kan een afzonderlijke commerciële overeenkomst hebben met Streem. In de mate dat een dergelijke afzonderlijke commerciële overeenkomst in strijd is met deze voorwaarden, dan zal de afzonderlijke overeenkomst van kracht zijn.

(C) ONDERWORPEN AAN DE TOEGEPASSELIJKE WETGEVING (DIE DE PROVINCIE QUÉBEC KAN OMVATTEN): (i) VEREISEN DEZE VOORWAARDEN BINDENDE ARBITRAGE OM EEN GESCHIL OF KLACHT MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN, DE DIENSTEN OF ENIGE RELATIE TUSSEN U EN STREEM TE BEËINDIGEN; EN (ii) EEN GESCHIL OF KLACHT WORDT ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS OPGELOST EN NIET IN EEN KLASSE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF ARBITRAGE. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN OOK EEN AFWIJZING VAN GARANTIES EN EEN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID, EVENALS EEN VRIJSTELLING EN SCHADELOOSSTELLING DOOR U. LEES DE VOORWAARDEN ZORGVULDIG.

  1. DIENSTEN

(a) Diensten die wij verlenen. Onze diensten verbinden klanten met aanbieders in een verscheidenheid van gebieden. Wij helpen klanten bij het vinden van, coördineren met, en samenwerken met aanbieders voor advies, ondersteuning, of het inkopen van hun diensten. De Diensten kunnen ook Aanbieders in staat stellen om met elkaar in contact te komen voor advies, ondersteuning, documentatie of samenwerking aan een project.

Aanbieders kunnen ook een begeleide doe-het-zelf-dienst aanbieden die Klanten in staat stelt om te spreken met, of een videoconferentie te houden met een Aanbieder, die on-demand hulp kan bieden voor de door u geselecteerde kwestie (bijv. woningverbetering, reparaties, IT-diensten, etc.) ("Advies op Afstand").

(b) BEPERKING. Hoewel de diensten Klanten toegang geven tot advies op afstand en de diensten van aanbieders, creëert, verkoopt, wederverkoopt, verstrekt, controleert, beheert, aanbiedt, overziet, regisseert, levert, levert of onderschrijft Streem op geen enkele wijze advies op afstand of andere diensten die door een aanbieder aan klanten worden geleverd, noch enige derde partij die linkt naar of u verbindt met aanbieders. Aanbieders verstrekken rechtstreeks advies op afstand en nemen de verantwoordelijkheid op zich voor alle aspecten van het advies op afstand, behalve voor zover uitdrukkelijk hierin vermeld. Streem geeft geen verklaringen en geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, legaliteit, geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, of nauwkeurigheid van enig advies op afstand of informatie verstrekt via het advies op afstand. Streem kan aanbieders screenen, maar is niet verplicht dit te doen, en u dient voorzichtigheid te betrachten en uw gezond verstand te gebruiken om uw persoonlijke veiligheid en eigendommen te beschermen wanneer u in contact treedt met aanbieders. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving.

(c) Materialen van derden. De diensten kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden, advertenties, diensten, aanbiedingen, activiteiten of andere inhoud ("Materialen van derden"). Deze materialen van derden zijn geen eigendom van, of worden niet gecontroleerd door Streem. Deze materialen van derden worden alleen verstrekt voor uw referentie en gemak, en impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door Streem.

2.TOESTEMMING

(a) Toestemming. U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of de meerderjarige leeftijd in uw rechtsgebied, laagste is van toepassing, en dat u volledig in staat en bevoegd bent om deze voorwaarden aan te gaan en na te leven.

(b) WAAR WETTELIJK TOEGESTAAN, VERZOEKT U DOOR HET VERSTREKKEN VAN UW INFORMATIE DOOR DE DIENSTEN TE WORDEN GEACTIVEERD DOOR STREEM, AANBIEDERS EN BEDRIJVEN DIE UW DIENSTVERZOEK ONTVANGEN (EN U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD). U STEMT ERMEE IN DAT ER CONTACT MET U WORDT OPGENOMEN VIA EEN VIDEOGESPREK, VIDEOSTREAMING, TELEFOON, E-MAIL, POST, SMS-BERICHTEN OF ANDERE REDELIJKE MIDDELEN OP DE DOOR U OPGEGEVEN TELEFOONNUMMERS OF ADRESSEN, ZELFS ALS DEZE VERMELD STAAN OP EEN NATIONALE "NIET BELLEN" OF "NIET CONTACTEREN"-LIJST. U STEMT ERMEE IN DAT DEZE COMMUNICATIE VOORAF OPGENOMEN, KUNSTMATIG INGESPROKEN OF GEAUTODIALISEERDE BERICHTEN KAN BEVATTEN, EN DAT DEZE KUNNEN WORDEN GECONTROLEERD EN OPGENOMEN OM REDENEN VAN KWALITEITSBORGING EN ANDERE REDENEN. U STEMT ERMEE IN DAT DEZE PARTIJEN CONTACT MET U KUNNEN OPNEMEN VOOR HET LEVEREN VAN DIENSTEN, HET LEVEREN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U ZELF HEBT VERZOCHT, MARKETING, HET ONDERHOUDEN VAN UW ACCOUNT, HET BEHANDELEN VAN KLACHTEN, FACTURERING OF ANDERE ACCOUNTGERELATEERDE ZAKEN, OF ANDERE DOELEINDEN DIE REDELIJKERWIJS VERBAND HOUDEN MET DE DIENSTEN.

3.LICENTIEVERLENING EN EIGENDOM VAN INHOUD

(a) Verlening van beperkte licentie aan klanten.  Onder voorbehoud van uw naleving van deze voorwaarden, verlenen wij u hierbij, als klant, een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht op toegang tot en gebruik van de diensten, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik.

(b) Eigendom van inhoud. Behoudens het toepasselijk recht en de voorwaarden van ons Privacybeleid, zijn en blijven alle tekst, afbeeldingen, artwork, technologie en andere inhoud, gegevens, meta-gegevens, informatie, materialen en andere items die zijn opgenomen, gestreamd, verstrekt of beschikbaar gesteld door u aan Streem via uw toegang tot en gebruik van de Diensten, en alle informatie en materialen die zijn afgeleid van of gebaseerd op het voorgaande, het enige en exclusieve eigendom van Streem.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

(a) De diensten van Streem zijn beschermd. De diensten, met inbegrip van alle materiaal en informatie, en de selectie, indeling en samenstelling van dergelijke informatie ("Materialen") zijn eigendom van Streem, haar leveranciers en licentiegevers en worden beschermd door de Verenigde Staten, Canadese en internationale wetten op intellectuele eigendom, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerk en wetten op het gebied van auteursrecht . U stemt ermee in om geen auteursrecht, handelsmerk of opgenomen eigendomsrechtkennisgeving in of bij de diensten te verwijderen, wijzigen of onleesbaar te maken. Behalve de beperkte licentie die uitdrukkelijk onder deze voorwaarden aan u wordt verleend, wordt u geen andere licentie verleend, noch door implicatie, uitsluiting of anderszins en alle rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

(b)Intellectueel eigendom van derden. Alle niet-Streem handelsmerken, productnamen en logo's die voorkomen op onze diensten zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

(c) Vordering van inbreuk op het auteursrecht. Als u van mening bent dat uw werk, in verband met de diensten, is geproduceerd op een wijze die inbreuk doet op het auteursrecht, kan u een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan Streem op het onderstaande adres, met de volgende informatie: (i) een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens het belang van de eigenaar van het auteursrecht, (ii) een identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat zou zijn geschonden, (iii) een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweerd dat het geschonden is zich bevindt binnen de diensten, (iv) voldoende informatie om ons in staat stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer, en, (v) een ondertekende verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet, en (vi) een ondertekende verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of dat u bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.

Kennisgevingen op grond van de DMCA moeten worden ingediend bij:

Streem, LLC

Ter attentie van: Streem juridische afdeling

150 Peabody Place

Memphis, TN 38103

5.BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK

(a) Geen Reverse engineering. U mag de broncode of het architecturale kader van de diensten niet reverse engineeren, decompileren, demonteren of op een andere manier proberen af te leiden (behalve in de mate die specifiek is toegestaan door de toepasselijke wetgeving).

(b) Geen geautomatiseerde zoekopdrachten; niet verzamelen. U mag geen toegang verkrijgen, downloaden, monitoren of kopiëren van informatie of inhoud op of in de diensten via geautomatiseerde of kunstmatige middelen (inclusief, maar niet beperkt tot, screen en database scraping, spiders, robots, crawlers, deep-linking, of een soortgelijk of gelijkwaardig automatisch of handmatig proces), of op enige andere wijze inhoud of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen via middelen die Streem niet opzettelijk beschikbaar stelt via (of in verband met) de diensten. Internet zoekmachines voor algemene doeleinden en niet-commerciële openbare archieven die tools gebruiken om informatie te verzamelen met als enig doel het weergeven van hyperlinks naar de diensten, krijgen echter een beperkte uitzondering op de voorgaande uitsluiting, mits zij dit doen vanaf een stabiel IP-adres of reeks van IP-adressen met behulp van een gemakkelijk te identificeren agent die zich houdt aan alle beperkingen die zijn uiteengezet in een van toepassing zijnde robots.txt-bestand U mag geen informatie verzamelen over klanten of aanbieders voor welk doel dan ook.

(c) Geen oneigenlijk gebruik. U mag de diensten niet gebruiken, of trachten te gebruiken, op een wijze die niet expliciet en opzettelijk beschikbaar is gesteld, verschaft of bedoeld is met betrekking tot de diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, trachten ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot enig deel van de diensten of enige andere systemen die verbonden zijn met de diensten). U mag geen gebruik maken van of toegang krijgen tot de diensten op een manier die de diensten kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die de rechten van Streem, haar serviceproviders, leveranciers, andere klanten of enige andere persoon kan verstoren of anderszins schade kan toebrengen.

(d) Veiligheid van de account. U zult uw wachtwoord aan niemand bekendmaken en u zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die in uw account plaatsvinden, of u daar nu van op de hoogte bent of niet.

(e) U bent verantwoordelijk voor videostreams. De diensten kunnen u toestaan om video's, foto's en andere gegevens in te dienen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw inzending, deelname aan een videostream en de gevolgen van het indienen ervan. Bijvoorbeeld, als u een video of foto's verstrekt aan een aanbieder in het proces van het verkrijgen van advies van die aanbieder, bent u (en niet Streem) als enige verantwoordelijk voor deze foto's of video streaming interactie. U erkent en stemt ermee in dat Streem geen verplichting of mogelijkheid heeft om uw inzendingen (of die van een andere persoon) vooraf te screenen.

(f) Verkeerde Informatie. Het bewust indienen van valse namen of informatie van contacten, verspilt niet alleen ieders tijd, het kan resulteren in schade aan anderen (inclusief inbreuken op de privacy) en aanzienlijke wettelijke en reglementaire aansprakelijkheid, schade, boetes en kosten voor Streem en haar dienstverleners en partners. DIENOVEREENKOMSTIG, ALS U BEWUST VALSE INFORMATIE INVOERT IN EEN DIENSTVERZOEK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE NAAM OF CONTACTGEGEVENS DIE NIET VAN U ZIJN, STEMT U ERMEE IN OM STREEM EN ELKE AANBIEDER OF ANDERE PARTIJ DIE DAT DIENSTVERZOEK ACCEPTEERT VOLLEDIG TE VRIJWAREN EN AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR ALLE VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, SCHADE (DIRECT, PUNITIEF, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE), BOETES OF STRAFFEN, EN KOSTEN EN UITGAVEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE VOOROPGESTELDE HONORARIA VAN ADVOCATEN) GEMAAKT DOOR DE BETROKKEN PARTIJEN IN VERBAND MET DE ONJUISTE INDIENING OF ADVIES TIJDENS DE VIDEOSTREAM.

(g) Geen Illegale, inbreukmakende of schadelijke inhoud plaatsen, opnemen of live videostreams maken. U stemt ermee in dat, behalve zoals uiteengezet in sectie 3(b) van deze voorwaarden, u de exclusieve eigenaar bent van alle rechten op uw inzendingen en opgenomen streams en dat deze rechten niet zijn overgedragen of bezwaard. U verklaart en garandeert dat u geen gebruikersbijdragen of materiaal zult plaatsen, indienen of daarnaar zult linken, dat inbreuk maakt op, verduistert of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, of dat in strijd is met enige federale, staats-, provinciale/territoriale of lokale wet, regel of verordening. U verklaart en garandeert verder geen inzendingen of opgenomen of live videomateriaal te plaatsen, in te dienen of te koppelen, dat misleidend, frauduleus, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is, zoals bepaald door Streem.

(h) Geen live videostreaming, video-opnamen of ongepaste inhoud plaatsen. U stemt ermee in geen gebruikersinzendingen of materiaal live te videostreamen, video's op te nemen, te posten, in te dienen of te koppelen dat (i) personen direct of indirect naar een andere online of offline locatie leidt die producten of diensten aanbiedt die vergelijkbaar zijn met de Diensten; (ii) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van verzoeking inhoudt; of (iii) illegaal gokken, spelen of loterijen vergemakkelijkt.

(i) Beoordelingen van aanbieders. Klanten kunnen in staat zijn om de prestaties van een aanbieder van diensten of de kwaliteit van advies te beoordelen binnen het Streem-product. Streem is niet verplicht om dergelijke beoordelingen te monitoren, te wijzigen of te controleren. Klanten gaan ermee akkoord ongepast, obsceen of discriminerend taalgebruik te vermijden bij het beoordelen van aanbieders.

(j) Beoordeling van uw video- en foto-inzendingen. Wij keuren uw inzendingen (of die van andere personen) niet goed, controleren of onderschrijven deze niet en zijn hiertoe niet verplicht. Wij behouden echter het recht (maar nemen geen verplichting op ons) om inzendingen te beoordelen, te weigeren, te verwijderen of te wijzigen om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken.

(k)Suggesties van de klant. Als u ervoor kiest om suggesties, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of andere feedback met betrekking tot de diensten of anderszins ("Suggesties") te verstrekken of beschikbaar te stellen aan Streem, staat het Streem vrij om uw suggesties te gebruiken, openbaar te maken, te reproduceren, te maken, te laten maken, te wijzigen, in licentie te geven, over te dragen en anderszins te gebruiken en te distribueren op welke wijze dan ook, zonder creditering of vergoeding aan u.

  1. PRIVACY . Ons privacybeleid dat beschrijft hoe wij informatie van onze gebruikers verzamelen en gebruiken, is hieronder beschikbaar, evenals via de link met titel "Privacybeleid" op onze homepage. Het privacybeleid is opgenomen in en wordt geacht deel uit te maken van deze voorwaarden.
  2. VERGOEDINGEN EN BETALING. Hoewel Streem op dit moment geen kosten in rekening brengt aan klanten voor het gebruik van de diensten, kan uw gebruik van de diensten op aanvraag resulteren in kosten van aanbieders voor de diensten die zij leveren ("Aanbiederskosten"). We raden u aan om alle kosten van de aanbieder te verifiëren voordat u diensten van een aanbieder ontvangt. Hoewel de diensten kunnen verwijzen naar de offertes of vermelde prijzen van de dienstverleners, garandeert Streem op geen enkele wijze de juistheid daarvan en wijst alle aansprakelijkheid daarvoor af. De diensten voorzien niet, en zijn ook niet bedoeld, als mechanisme voor klanten om aanbieders te betalen; u mag geen betalings- of factureringsinformatie delen via de diensten. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw aankoop van diensten en producten van een aanbieder een transactie is tussen u en die aanbieder en niet met Streem.
  3. RELEASE

TENZIJ ANDERS BEPAALD IN DIT DOCUMENT, ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT STREEM GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR ENIG PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

DAARNAAST GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ALLE RISICO'S DRAAGT EN U GAAT ERMEE AKKOORD EN ONTHEFT HIERBIJ STREEM, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANNEMERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIENEMERS EN LEVERANCIERS (GEZAMENLIJK DE "STREEM-PARTIJEN") VAN ALLE VORDERINGEN, EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN SCHADE (WERKELIJKE EN GEVOLGSCHADE) VAN ELKE SOORT EN AARD, BEKEND EN ONBEKEND, VERMOED EN ONVERMOED, BEKENDGEMAAKT EN NIET BEKENDGEMAAKT, NU EN IN DE TOEKOMST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK VAN, OF TRANSACTIES MET, STREEM, AANBIEDERS OF ANDERE DERDEN. BEHALVE WAAR VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET (DIE DE PROVINCIE QUEBEC KAN OMVATTEN), DOET U VERDER AFSTAND VAN ALLE RECHTEN EN VOORDELEN DIE ANDERSZINS WORDEN TOEGEKEND DOOR ENIGE WETTELIJKE OF NIET-WETTELIJKE WET VAN ENIGE JURISDICTIE DIE DE REIKWIJDTE VAN EEN VRIJSTELLING OF AFSTANDSVERKLARING ZOU WILLEN BEPERKEN.

U DOET AFSTAND VAN ALLE RECHTEN EN VOORDELEN DIE U HEEFT OF KUNT HEBBEN ONDER SECTIE 1542 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN DE STAAT CALIFORNIA OF EEN VERGELIJKBARE BEPALING VAN DE WETTELIJKE OF NIET-WETTELIJKE WET VAN EEN ANDER RECHTSGEBIED, VOOR ZOVER U WETTELIJK AFSTAND KAN DOEN VAN AL DEZE RECHTEN EN VOORDELEN.

STREEM NOCH HAAR AGENTEN, GEASSOCIEERDEN OF WERKNEMERS ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERKLARINGEN, ACTIES OF WEGLATINGEN VAN ENIGE AANBIEDER, ONLINE OF OFFLINE EN BINNEN OF BUITEN DE DIENSTEN. OMDAT STREEM NIET DE AANBIEDER IS VAN DIENSTEN VAN DERDEN, INDIEN ER EEN GESCHIL ONTSTAAT TUSSEN U EN EEN PROVIDER, BEHALVE ZOALS UITEENGEZET IN ARTIKEL 12(A), IS EEN DERGELIJK GESCHIL ENKEL TUSSEN DEZE PARTIJEN EN NIET TUSSEN STREEM. HIERBIJ ONTSLAAT U STREEM (EN HAAR GEASSOCIEERDEN, AGENTEN EN WERKNEMERS) VAN, EN VRIJWAART U STREEM TEGEN, ALLE VORDERINGEN, EISEN EN SCHADE (WERKELIJKE EN GEVOLGSCHADE) VAN ELKE SOORT EN AARD, BEKEND EN ONBEKEND, VERMOED EN ONVERMOED, BEKENDGEMAAKT EN NIET BEKENDGEMAAKT, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEND MET DERGELIJKE GESCHILLEN.

  1. BEPERKING VAN GARANTIE

Streem geeft geen verklaring of garantie over de juistheid of geschiktheid van de inhoud of opmerkingen tijdens een video stream of andere informatie weergegeven op de diensten of verstrekt via de diensten. Wij spannen ons te goeder trouw in om onjuiste informatie die wordt weergegeven op de diensten onmiddellijk bij te werken wanneer wij op de hoogte worden gesteld of ons anderszins bewust worden van een dergelijke onjuistheid.

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ONTKENNEN DE STREEM-PARTIJEN ALLE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK EN ANDERS, IN VERBAND MET DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK VAN OF TRANSACTIES MET STREEM, AANBIEDERS OF ANDERE DERDE PARTIJEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT, VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BESCHIKBAARHEID, GEBRUIK VAN REDELIJKE ZORG EN VAARDIGHEID, EN NIET-INBREUK, EVENALS GARANTIES DIE VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK VAN DE HANDEL, VERLOOP VAN DE HANDEL, EN HET VERLOOP VAN DE PRESTATIES.

  1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

IN GEEN GEVAL ZULLEN DE STREEM-PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR DEKKINGSKOSTEN, GEDERFDE WINST OF DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT, GEBASEERD OP, OF RESULTEREND UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK VAN, OF TRANSACTIES MET, STREEM, AANBIEDERS OF ANDERE DERDE PARTIJEN, GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE VOORZIENBAAR IS EN ONGEACHT OF STREEM OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN HET TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.

ONDER VOORBEHOUD VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (DIE DE PROVINCIE QUEBEC KAN OMVATTEN), ZAL IN GEEN GEVAL DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STREEM-PARTIJEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, HET PRIVACYBELEID, DE DIENSTEN, EN UW GEBRUIK VAN, OF TRANSACTIES MET, STREEM, AANBIEDERS OF ANDERE DERDE PARTIJEN GROTER ZIJN DAN HET LAAGSTE VAN (A) HET BEDRAG DAT U AAN STREEM HEEFT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSELIJKE DIENSTEN IN DE VOORAFGAANDE PERIODE VAN TWAALF MAANDEN OF (B) INDIEN U GEEN BETALINGSVERPLICHTINGEN HAD JEGENS STREEM, TIEN DOLLAR ($10,00).  NIETTEGENSTAANDE IETS HIERIN OPGENOMEN DAT HET TEGENDEEL STELT, ZAL NIETS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STREEM-PARTIJEN UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, FRAUDE OF FRAUDULEUZE VOORSTELLING VAN ZAKEN OF ENIG ANDER TYPE VAN VERLIES OF SCHADE WAARVAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VERBODEN IS DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Onderworpen aan de toepasselijke wetgeving (die de provincie Québec kan omvatten), moeten alle vorderingen met betrekking tot het gebruik van de diensten binnen één (1) jaar na de datum waarop de oorzaak van de vordering is ontstaan, worden ingesteld. Vorderingen die na deze periode worden ingediend, zijn ongeldig.

11  SCHADELOOSSTELLING

NAAST UW SCHADELOOSSTELLINGSVERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT VERKEERDE INFORMATIE (HIERBOVEN BESCHREVEN), GAAT U ERMEE AKKOORD DE STREEM-PARTIJEN SCHADELOOS TE STELLEN, TE VERDEDIGEN EN TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE VORDERINGEN, GESCHILLEN, EISEN, VERLIEZEN, VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, UITGAVEN, SCHADE EN KOSTEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT JURIDISCHE KOSTEN) ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT (A) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (B) UW GEBRUIK VAN OF TRANSACTIES MET STREEM, AANBIEDERS OF ANDERE DERDEN, OF (C) ENIGE ANDERE SCHENDING DOOR U VAN DEZE VOORWAARDEN. STREEM BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR, OP EIGEN KOSTEN EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, DE EXCLUSIEVE VERDEDIGING EN CONTROLE OP ZICH TE NEMEN VAN ELKE ZAAK DIE ANDERS ONDERWORPEN IS AAN SCHADELOOSSTELLING DOOR U, IN WELK GEVAL U VOLLEDIG ZULT SAMENWERKEN MET STREEM BIJ HET DOEN GELDEN VAN ELKE BESCHIKBARE VERDEDIGING.

  1. GESCHILLEN

(a) Oplossen van geschillen. We verwachten niet dat klanten geschillen zullen hebben met de aanbieders. Echter, als er een geschil ontstaat met een aanbieder, behoudt Streem het recht voor om naar eigen goeddunken te proberen een dergelijk geschil op te lossen.  Behoudens het toepasselijk recht (dat de provincie Québec kan omvatten), gaan klanten ermee akkoord dat, voordat enige juridische stappen worden ondernomen tegen een aanbieder, de klant Streem dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte zal stellen en, naar keuze van Streem, Streem in goed vertrouwen kan proberen een dergelijk geschil op te lossen. U gaat ermee akkoord dat Streem niet aansprakelijk is voor enig handelen of nalaten in verband met haar pogingen om eventuele geschillen op te lossen.

(b) Bindende arbitrage. BEHALVE WAAR VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (DIE DE PROVINCIE QUEBEC KAN OMVATTEN), GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ELK GESCHIL OF VORDERING VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE VOORWAARDEN, HET PRIVACYBELEID, UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF ELKE RELATIE TUSSEN U EN DE STREEM-PARTIJEN MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GELDIGHEID, TOEPASSELIJKHEID OF INTERPRETATIE VAN DEZE VOORWAARDEN (ELK VAN DEZE, EEN "GESCHIL") ZAL WORDEN BESLECHT DOOR BINDENDE ARBITRAGE IN PLAATS VAN IN DE RECHTBANK. IS GEEN RECHTER OF JURY IN DE ARBITRAGE, EN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK VAN EEN ARBITRALE UITSPRAAK IS BEPERKT.

De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association ("AAA") volgens de op dat moment geldende regels, inclusief (indien van toepassing) de aanvullende procedures voor consumentengeschillen. De regels van de AAA zijn beschikbaar op http://www.adr.org/. De betaling van alle deponerings-, administratie- en scheidsrechterskosten zal worden geregeld volgens de AAA-regels. De arbitrage zal in het Engels worden gevoerd door één onafhankelijke en neutrale arbiter. Voor elke hoorzitting die in persoon wordt gehouden als onderdeel van de arbitrage, stemt u ermee in dat de hoorzitting wordt gehouden in Shelby County, Tennessee. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend. Een tegenspraak over de arbitrale uitspraak kan worden gedaan in elke rechtbank met een bevoegde jurisdictie.

(c) Vrijstelling van groepsvordering. BEHALVE WAAR VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (DIE DE PROVINCIE QUEBEC KAN OMVATTEN), ZAL ELK GESCHIL ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN GEVOERD EN NIET IN EEN GROEPS-, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE VORDERING OF ARBITRAGE OF ALS GENOEMD OF NIET-GENOEMD LID VAN EEN GROEPS-, GECONSOLIDEERDE, REPRESENTATIEVE OF ALGEMENE GERECHTELIJKE VORDERING MET EEN PRIVATE ADVOCAAT UW TOEGANG TOT EN UW VOORTGEZET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN BETEKENT DAT U UITDRUKKELIJK INSTEMT MET DEZE AFSTANDSVERKLARING.

(d) Voorlopige voorziening. Niettegenstaande iets dat hierin is opgenomen het tegendeel bewijst, kunnen u en Streem een voorlopige voorziening vragen en andere billijke oplossingen van een bevoegde rechtbank om intellectuele eigendomsrechten te beschermen, hetzij als hulp, in afwachting of onafhankelijk van de beslechting van een geschil op grond van de hierboven uiteengezette arbitrageprocedures.

13.ALGEMEEN

(a) Inactieve accounts. Als een account inactief blijft voor een (1) jaar of meer, behoudt Streem het recht om de account te beëindigen.

(b) Toewijzing. Deze voorwaarden, en alle rechten en licenties verleend op grond hiervan, kunnen worden overgedragen of toegewezen door u alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Streem, maar kan worden toegewezen door Streem zonder beperking en zonder kennisgeving aan u.

(c) Exportcontrole. De software en de transmissie van toegepaste technische gegevens, indien van toepassing, die in verband staan met de diensten, kunnen onderworpen zijn aan exportcontroles. U gaat akkoord zich te houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de software en de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd uit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft.

(d) Volledige overeenkomst en deelbaarheid. Deze voorwaarden (inclusief het privacybeleid) vormen de gehele overeenkomst tussen u en Streem met betrekking tot de diensten, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie van welke aard dan ook tussen u en Streem met betrekking tot de diensten. Zowel u als wij komen overeen dat, bij het aangaan van deze voorwaarden, noch wij, noch u beroep hebben gedaan op enige vertegenwoordiging, verbintenis of belofte, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden. Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal met bevoegde jurisdictie ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden beperkt of geëlimineerd voor zover dat minimaal noodzakelijk is en worden vervangen door een geldige bepaling die de intentie van deze voorwaarden het beste belichaamt, en de rest van deze voorwaarden zal volledig van kracht blijven.

(e) Verklaring van afstand. Geen enkele verklaring van afstand van een bepaling van deze voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het niet laten gelden door Streem van een recht of bepaling onder deze voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

(f) Wijziging van diensten. Wij behouden ons het recht voor om de diensten (of een deel van de diensten) te wijzigen, de toegang ertoe te beperken of ze stop te zetten, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving aan u, en wij zijn niet verplicht om de diensten te ondersteunen of bij te werken.  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle nieuwe functies die de huidige diensten uitbreiden of verbeteren onderworpen aan deze voorwaarden.

(g) Wijzigingen in de voorwaarden. Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door een herziene versie te plaatsen. Eenmaal geplaats, zullen alle wijzigingen aan deze voorwaarden onmiddellijk van kracht zijn. Gelieve deze voorwaarden regelmatig door te nemen aangezien uw voortdurend gebruik van de diensten de aanvaarding van eventuele wijzigingen inhoudt. U doet afstand van elk recht dat u hebt om specifieke kennisgeving van wijzigingen in deze voorwaarden te ontvangen. Tenzij we u specifiek op de hoogte brengen, zullen wijzigingen in onze voorwaarden niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn

(h) Beëindiging. Geen recht op de diensten. Wij behouden het recht om iedereen diensten te weigeren. Wij behouden het recht, met of zonder kennisgeving, en naar eigen goeddunken, uw toegang tot en uw gebruik van de diensten op te schorten of te beëindigen, geheel of gedeeltelijk, en uw toekomstige toegang tot en uw gebruik van de diensten te blokkeren of te verhinderen, op elk moment en om elke reden (inclusief maar niet beperkt tot dewelke specifiek in deze voorwaarden zijn beschreven).

(i) Ten behoeve van derden. Noch deze voorwaarden, noch het privacybeleid creëert een recht tot actie van de kant van een derde partij, met uitzondering van de Streem-partijen en leveranciers of anderen die partij zijn bij schriftelijke overeenkomsten met Streem-partijen die hen expliciet begunstigde rechten geven.

(j) Toepasselijk recht; afstand van juryrechtspraak; rechtsgebied. Behoudens het toepasselijk recht (dat de provincie Québec kan omvatten), stemt u ermee in dat deze voorwaarden, het privacybeleid en eventuele geschillen (met inbegrip van geschillen die om welke reden dan ook niet via arbitrage maar via de rechtbank worden beslecht) uitsluitend worden beheerst door het recht van de staat Tennessee, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetgeving. Behoudens het toepasselijk recht (dat de provincie Québec kan omvatten) zien wij, indien een geschil voor de rechter in plaats van voor arbitrage wordt beslecht, elk af van enig recht op een juryrechtspraak daarmee verband houdende en stemmen wij verder onherroepelijk mee in ons te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Shelby County, Tennessee (en alle vonnissen over arbitrale uitspraken zullen door dergelijke rechtbanken worden uitgesproken). Uw rechten die onder een dienstovereenkomst vallen en die u heeft met een aanbieder, worden bepaald door de voorwaarden van die overeenkomst en door de toepasselijke federale, staats-, provinciale/territoriale en lokale wetten.

(k) Juridische kosten. Als een van de Streem-partijen juridische stappen tegen u onderneemt als gevolg van uw overtreding van deze voorwaarden, en de Streem-partijen zijn de winnende partij, zullen de Streem-partijen het recht hebben van u alle redelijke juridische kosten en kosten van een dergelijke actie, en waarmee u instemt te betalen, te vorderen, naast enige andere vrijstelling verleend aan de Streem-partijen.

(l) Neem contact met ons op. Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via e-mail support@Streem.com of schriftelijk naar Streem Juridische Afdeling 150 Peabody Place Memphis, TN 38103.

(m) Taal.  De aanwezige partijen bevestigen dat het hun wens is dat deze overeenkomst en andere documenten die daarop betrekking hebben, met inbegrip van mededelingen, uitsluitend in de Engelse taal zullen worden opgesteld.  Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention de même que tous let documents, y compris tous avis, s’y rattachant, soient rédigés en langue anglaise seulement.

AANVULLENDE TERMIJNEN VOOR iOS APP's

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing indien u toegang heeft tot of gebruik maakt van de diensten via een Apple iOS product:

(a) Erkenning. Streem en u erkennen dat deze voorwaarden worden aangegaan tussen Streem en u alleen, en niet met Apple, en Streem, niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor de diensten en de inhoud daarvan.

(b) Toepassingsgebied van de licentie. De aan u verleende licentie voor de diensten is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de diensten op enig iOS product waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt en zoals toegestaan door de  gebruiksregelsuiteengezet in de Apple App Store servicevoorwaarden.

(c) Onderhoud en ondersteuning. Streem is, tussen Apple en Streem, als enige verantwoordelijk voor het leveren van onderhoud en ondersteuningsdiensten, indien van toepassing, met betrekking tot de diensten, zoals gespecificeerd in deze voorwaarden, of zoals vereist op grond van toepasselijke wetgeving. Streem en u erkennen dat Apple geen enkele verplichting heeft om enige onderhouds- en ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot de diensten.

(d) Garantie. Streem is, tussen Apple en Streem, als enige verantwoordelijk voor alle productgaranties, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, op grondwettelijke basis, en voor zover deze niet daadwerkelijk worden afgewezen. Indien de diensten niet voldoen aan enige toepasselijke garantie, kunt u Apple daarvan in kennis stellen, waarna Apple de aankoopprijs van de diensten aan u zal restituered. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de diensten. Alle andere vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van het niet voldoen aan enige garantie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Streem.

(e) Productaansprakelijkheid. Streem en u erkennen dat Streem, en niet Apple, verantwoordelijk is voor de afhandeling van vorderingen van u of een derde met betrekking tot de diensten of uw bezit en/of gebruik van deze diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) vorderingen ter inkaze productaansprakelijkheid; (ii) vorderingen dat de diensten niet voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (iii) vorderingen die voortvloeien uit wetgeving ter bescherming van de consument of soortgelijke wetgeving.

(f) Intellectuele eigendomsrechten. Streem en u erkennen dat, in geval van een vordering van een derde partij dat de diensten of uw bezit en gebruik van de diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, Streem, en niet Apple, als enige verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke vordering inzake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

(g) Wettelijke Naleving. U verklaart en garandeert dat: (i) u zich niet in een land bevindt waarop een embargo van de Amerikaanse regering van toepassing is, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen steunt"; en (ii) u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse regering van verboden of van berkingen voorziene partijen.

(h) Naam en adres van de ontwikkelaar. Streem kan gecontacteerd worden op support@Streem.com in verband met vragen, klachten of vorderingen met betrekking tot de diensten.

(i) Ten behoeve van derden. Streem en u erkennen en komen overeen dat Apple, en dochterondernemingen van Apple, derde-begunstigden zijn van deze voorwaarden met betrekking tot toegang of gebruik van de diensten via een iOS-product, en dat, na uw aanvaarding van deze voorwaarden, Apple het recht heeft (en geacht zal worden het recht te hebben aanvaard) om deze voorwaarden jegens u als derde-begunstigde daarvan af te dwingen.