Streem - Privacybeleid

Ingangsdatum: Mei 2023

Taal
 

Als controller en verantwoordelijke partij voor de persoonlijke informatie die u ons verstrekt begrijpen we bij Streem, LLC (“Streem”) dat u geïnteresseerd bent in hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer u met ons communiceert, en waarderen we het vertrouwen dat u in ons stelt. Streem verstrekt dit privacybeleid namens zichzelf en sommige gelieerde ondernemingen. Dit privacybeleid verduidelijkt:

 1.     De verschillende soorten informatie die we via onze diensten verzamelen (zoals hieronder beschreven);
 2.     Hoe we die informatie gebruiken;
 3.     De soorten informatie die we delen en onder welke omstandigheden we dat doen;
 4.     De mogelijkheden die u hebt met betrekking tot onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken en delen;
 5.     De maatregelen die we nemen om uw informatie te beschermen en te beveiligen; en
 6.     Uw rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We gebruiken uw informatie over het algemeen voor de levering van onze diensten, om gegevens te verzamelen voor onze interne analyses, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en voor marketing- en andere legitieme zakelijke doeleinden. Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u bewaren juist en actueel is. Wij verzoeken u vriendelijk om ons op de hoogte te brengen als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Dit privacybeleid is van toepassing op Streem en onze website (de “Website”), web gebaseerde applicaties, onze mobiele applicatie (de “App”), online diensten en andere interacties met gebruikers, zowel online als offline (gezamenlijk, de “Diensten”), inclusief in bepaalde omstandigheden wanneer de diensten een onderdeel vormen van het aanbod van een zakenpartner, zoals hierin verder wordt beschreven.

Houd er rekening mee dat uw toegang tot en gebruik van de diensten kan worden geregeld door een verdere schriftelijke overeenkomst tussen u en Streem, of door een schriftelijke overeenkomst tussen u en een van Streem's zakelijke partners.

WAT VERZAMELEN WE?

Wij kunnen verschillende soorten informatie over u verzamelen, afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert. Deze informatie kan informatie bevatten over uw persoonlijke, zakelijke, financiële en demografische gegevens, evenals inloggegevens, informatie aangaande uw toestel en uw plaatsgegevens. Soms verzamelen we combinaties van al deze soorten informatie of voegen we sommige of al deze soorten informatie samen om de diensten te verbeteren en andere legitieme zakelijke doeleinden te vergemakkelijken.

Informatie die u ons geeft

Sommige van de diensten kunnen functies of diensten bevatten waarmee u contact- en andere informatie over uzelf kunt invoeren. De informatie kan variëren, afhankelijk van of u een particulier (“Klant”) bent die een professional wil inschakelen, of een professional (“Aanbieder”) die diensten levert aan een consument.

Wij verzamelen en bewaren informatie die u verstrekt of die namens u wordt verstrekt door aanbieders in verband met onze diensten. Dit kan het volgende omvatten:

 1.     Informatie die u verstrekt aan Streem of aan aanbieders. Dit beslaat alle contactgegevens die u verstrekt via de app of andere communicaties met Streem en aanbieders of hun organisaties. Wij kunnen informatie verzamelen zoals uw naam, plaatsgegevens, e-mail, adres en telefoonnummer.
 2.   Gegevens die u verstrekt wanneer u rechtstreeks met ons communiceert via een aanbieder. Voor een goede werking van onze technologie vereisen onze diensten dat u ons toegang verleent tot de camera en microfoon van het toestel waarop u Streem gebruikt. Als u er als klant voor kiest om via onze diensten verbinding te maken met een aanbieder, dan heeft die aanbieder de mogelijkheid om de video van dat gesprek op te nemen. Door gebruik te maken van de diensten stemt u in met de opname van gesprekken die u via de diensten voert. Indien u als klant niet wilt dat uw gesprekken opgenomen worden, bespreek dit dan met de aanbieder voordat u deelneemt aan een gesprek. Opgenomen video's worden opgeslagen en zijn toegankelijk via de account van de aanbieder. Opgenomen video's kunnen ook worden gedeeld door een aanbieder, hetzij binnen hun organisatie (indien van toepassing) om hun diensten te leveren, of met andere partijen, volgens de praktijken voor gegevensgebruik die zijn vastgesteld door de aanbieder of dergelijke andere partijen. De inhoud van een opgenomen video is uitsluitend afhankelijk van de manier waarop u de camera van uw toestel gebruikt tijdens een videocommunicatie met een aanbieder (bijvoorbeeld door de camera van uw toestel naar uzelf te draaien), en u geeft hierbij uw uitdrukkelijke toestemming aan Streem om dergelijke inhoud te ontvangen en te verwerken.
 3.     Informatie die u aan ons verstrekt via sociale media. Dit omvat alle mededelingen, foto's, video's en berichten die u ons toestuurt via onze socialmedia-accounts op andere sites (inclusief door gebruik van hashtags die met ons in verband worden gebracht).
 4.     Als u contact met ons opneemt, bewaren wij een dossier van die communicatie en alle verstrekte contactgegevens. Deze informatie kan worden verzameld via elke communicatie met Streem, zoals via video, e-mail of de app.
 5.     Gegevens met betrekking tot beroep en tewerkstelling. Als u bij ons solliciteert voor een baan, kunt u ons bepaalde persoonlijke informatie over uzelf geven, zoals de informatie in een cv, sollicitatiebrief of soortgelijk materiaal in verband met tewerkstelling. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen wanneer we referenties natrekken als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Indien u een aanbieder bent, kunnen wij informatie verzamelen over u, uw werkgever of uw arbeidsstatus, om uw gebruik van de dienst te verifiëren en te beheren.
 6.   Informatie die u verstrekt wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of een promotie. Wij kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere door u verstrekte informatie verzamelen.

Streem faciliteert niet bij betalingen tussen klanten en aanbieders, en aanbieders delen de betalingsinformatie van klanten niet met ons. Geef tijdens een Streem-videosessie geen creditcardnummer, sofi-nummer of andere gevoelige informatie op.

Wanneer klanten verbinding maken met aanbieders, maakt Streem de uitwisseling van informatie (bijvoorbeeld video's, foto's, geluid, plaatsgegevens en gegevens over producten of de omgeving) tussen hen mogelijk en verzamelt deze informatie. Streem is niet verantwoordelijk voor eventuele opnamen of toegang tot persoonlijke informatie uitgewisseld door een van beide partijen die buiten de diensten optreedt. Wanneer u de diensten gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van Streem, LLC die op u van toepassing zijn.

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Tijdens uw interacties met de diensten wordt bepaalde informatie over uw gebruik van de diensten automatisch verzameld via cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën, evenals via uw webbrowser of toestel. Hierin zijn begrepen:

 1.     Technische en gebruiksinformatie. We verzamelen gegevens met betrekking tot uw bezoeken aan onze website of app en informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze website of diensten, inclusief maar niet beperkt tot timing, frequentie en patroon van uw gebruik, het soort toestel, browser en systeem dat u gebruikt, informatie over uw internetverbindingsgegevens, plaatsgegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, de bronnen die u raadpleegt en hoe u onze website of app hebt bereikt. Raadpleeg onze rubriek "Cookies en andere automatische technologieën voor gegevensverzameling" voor meer informatie over hoe we deze technologieën kunnen gebruiken om deze gegevens te verzamelen.
 2.     E-mailgegevens. Wij verzamelen gegevens over de manier waarop u omgaat met e-mails die wij u sturen, inclusief of u links in onze e-mails opent of aanklikt.
 3.     Informatie over socialmedia-accounts. We kunnen informatie verzamelen die u ons verstrekt op een socialmediaplatform, inclusief uw account-ID of gebruikersnaam en andere informatie die in uw berichten is opgenomen. Wij hebben geen toegang tot en verzamelen geen informatie uit de rechtstreekse berichten van uw socialmedia-account.

WAAROM VERZAMELEN WE DEZE GEGEVENS EN HOE GEBRUIKEN WE ZE?

We gebruiken de informatie die we van u verzamelen, onderhevig aan en waar toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, voor de volgende doeleinden:

 1. Om ons doel te bereiken om technologie aan te bieden die klanten en providers met elkaar verbindt.
 2. Om met u te communiceren, inclusief om te reageren op vragen, om de beste service te bieden en om u mededelingen te sturen met betrekking tot servicefuncties.
 3. Om het gebruik van de website of de app te analyseren en de werking ervan te verbeteren.
 4. Om activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen die mogelijk in strijd zijn met ons beleid of die frauduleus of illegaal zijn.
 5. Om aanbieders toe te staan zich te registreren en een account aan te maken in verband met de diensten (en elders).
 6. Om uw gegevens te delen met ons moederbedrijf, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen voor de doeleinden die hierin worden uiteengezet.
 7. Zodat wij of ons moederbedrijf, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen de diensten kunnen leveren, marketingactiviteiten kunnen uitvoeren, nieuwe producten of diensten kunnen ontwikkelen (bijvoorbeeld producten of diensten die apparaten koppelen aan een specifieke woning of andere specifieke locatie) of activiteiten uitvoeren met betrekking tot of ter bevordering van de hierin uiteengezette doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken, in elk geval uitsluitend waar we dit passend achten en een passende wettelijke basis hebben. Als we uw plaatsgegevens gebruiken of delen voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, zal geen van de andere soorten persoonlijke informatie die we van u verzamelen, worden gebruikt in dergelijke producten of diensten (of de ontwikkeling daarvan).
 8. Om transacties te voltooien die u hebt aangevraagd of waarbij u betrokken bent.
 9. Om u in staat te stellen ons feedback te geven.
 10. Voor het beheer van promoties waaraan u deelneemt, zoals een wedstrijd of sweepstakes.
 11. Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen en updates in onze diensten of ons beleid.
 12. Om u mededelingen te sturen die voor u van belang kunnen zijn, zoals e-mails of tekstberichten over Streem en haar moedermaatschappij, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen en hun producten of diensten.
 13. Om producten, diensten, inhoud en reclame te ontwikkelen, aan te passen, te meten, te testen en te verbeteren.
 14. Om uw algemene ervaring met Streem te personaliseren.
 15. Om te reageren op verzoeken van wetshandhavende en regelgevende instanties, of zoals vereist door toepasselijk wettelijk, regelgevend of gerechtelijk bevel.
 16. In verband met een fusie, overname, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere transactie waarbij sommige of al onze activa die uw informatie bevatten, betrokken zijn.
 17. Om bepaalde aspecten van uw relatie met ons te beheren, inclusief maar niet beperkt tot het aangaan, onderhouden en beëindigen van een zakelijke relatie, algemene bedrijfsvoering en administratieve, financiële en personeelszaken.
 18. Voor bepaalde andere doeleinden die openbaar worden gemaakt op het moment dat u uw informatie verstrekt.
 1. Zoals anders uiteengezet in dit privacybeleid.

Wij verwerken uw informatie op de volgende rechtsgronden: (a) met uw toestemming; (b) voor zover nodig om te presteren op grond van een toepasselijke overeenkomst om diensten te leveren en (c) voor zover nodig voor onze legitieme belangen bij het leveren van de diensten, wanneer die belangen niet worden overschreven door uw fundamentele rechten en vrijheden met betrekking tot de privacy van gegevens.

Als onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór een dergelijke intrekking.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij (a) wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij die persoonsgegevens om een andere reden moeten gebruiken en (b) die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Indien wij van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een doel dat daar geen verband mee houdt (in vergelijking met een doel dat verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor dergelijke persoonlijke informatie is verzameld), zullen wij u daarvan redelijk snel op de hoogte brengen en de rechtsgrondslag voor dat gebruik toelichten. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met het bovenstaande, indien vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Gegevensbewaring

Wij zullen uw persoonlijke gegevens slechts zo lang bewaren als redelijkerwijs noodzakelijk is om de doeleinden te vervullen waarvoor wij deze persoonlijke informatie hebben verzameld, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs menen dat er een rechtszaak over onze relatie met u in het verschiet ligt.

Om de geschikte bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade door onbevoegd gebruik of bekendmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

Indien u gedetailleerde informatie wenst over de bewaartermijnen voor specifieke gegevenscategorieën, kunt u contact met ons opnemen via privacy@streem.com.  

MET WIE DELEN WIJ GEGEVENS?

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden indien (a) u toestemming hebt gegeven voor een dergelijke uitwisseling (inclusief zoals beschreven in dit privacybeleid), (b) een dergelijke uitwisseling noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, (c) wij andere legitieme belangen hebben bij een dergelijke uitwisseling of (d) een dergelijke uitwisseling vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.

Externe verwerkers. We kunnen uw gegevens delen met verwerkers om namens ons functies uit te voeren zoals gegevensopslag, bepaalde technische mogelijkheden van de diensten, website- en softwareontwikkeling en analyses. Onze verwerkers krijgen de gegevens die zij nodig hebben om de hun toegewezen taken uit te voeren en zijn niet gemachtigd om persoonlijke gegevens te gebruiken of bekend te maken voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.

Zakenpartners. Onze zakenpartners kunnen van de diensten gebruik maken om u diensten te leveren, inclusief door u in staat te stellen om aanbieders te identificeren en in te schakelen (hetzij via de app of een aanbod van een zakenpartner waarin de diensten zijn opgenomen). Wanneer u gebruik maakt van de diensten via een andere partij of anderszins interactie heeft met een andere partij in verband met uw gebruik van de diensten, zal dit privacybeleid van toepassing zijn op het gebruik van uw gegevens door Streem, maar die partij zal ook toegang hebben tot (en kan eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over) uw gegevens, inclusief omdat die gegevens kunnen worden gebruikt om de diensten te leveren die u aanvraagt, en het privacybeleid van die partij zal van toepassing zijn op haar gebruik van dergelijke gegevens.

Uw werkgever. Als u een professional bent in dienst van een aanbieder of als u een werknemer bent van een bedrijf dat een zakelijke relatie heeft met Streem om u onze diensten aan te bieden (bijvoorbeeld als middel om u te voorzien van IT-ondersteuning in uw kantoor), kunnen wij bepaalde gegevens delen met uw werkgever. Uw bedrijf heeft mogelijk specifiek een of meer beheerders aangewezen die de namen en contactgegevens kunnen zien van werknemers die accounts hebben aangemaakt bij Streem. We kunnen werkgevers toegang geven tot de inhoud van videogesprekken en informatie aan uw bedrijf verstrekken over hoeveel werknemers actieve of niet-actieve gebruikers van Streem zijn.

Moederbedrijf, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen. Wij kunnen uw informatie delen met ons moederbedrijf, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen voor legitieme zakelijke doeleinden, inclusief om ons moederbedrijf, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen in staat te stellen producten en diensten te ontwikkelen en te wijzigen die interessant kunnen zijn voor u of andere consumenten.

Socialmediaplatforms. Wanneer u ervoor kiest om met ons te communiceren via sociale media, krijgen de socialmedia-providers door die interactie doorgaans toelating om bepaalde gegevens over u te verzamelen via cookies en andere trackingmechanismen die zij op uw toestel plaatsen. In sommige gevallen kan dat socialmediaplatform u herkennen via zijn tracking, zelfs wanneer u geen interactie hebt met hun applicatie(s). Raadpleeg het respectievelijke privacybeleid van de socialmediaplatforms voor een beter begrip van hun praktijken inzake gegevensverzameling en de controles die zij u ter beschikking stellen.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER ONZE PRAKTIJKEN INZAKE HET VERZAMELEN EN DELEN VAN GEGEVENS

Delen van gegevens Wij kunnen gegevens analyseren en deze analyses naar eigen goeddunken delen om de diensten te leveren of te verbeteren (of andere producten of diensten te ontwikkelen, leveren en verbeteren), inclusief met aanbieders en externe verwerkers.

Verandering van eigendom of bedrijfsorganisatie. We kunnen sommige of alle informatie over u overdragen aan een andere partij of aan haar gelieerde ondernemingen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, overname, verkoop van activa of een bedrijfsactiviteit of financieringstransactie (inclusief overdrachten gedaan als onderdeel van insolventie of faillissementsprocedures) waarbij Streem geheel of gedeeltelijk betrokken is of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie of andere wijziging in de zeggenschap over het bedrijf. Wij kunnen niet garanderen dat een overnemende partij of de gefuseerde partij dezelfde privacypraktijken zal hanteren of uw gegevens op dezelfde manier zal behandelen als beschreven in dit privacybeleid.

Grensoverschrijdende overdracht van gegevens. U begrijpt dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, verwerken en opslaan in de Verenigde Staten en andere landen. De wetten in de Verenigde Staten met betrekking tot persoonlijke gegevens kunnen verschillen van de wetten in uw staat of land. Dergelijke overdrachten geschieden met inachtneming van de waarborgen die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, stemt u door het gebruik van de diensten in met het verzamelen, de internationale overdracht, de opslag en de verwerking van uw gegevens.

Indien vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij gegevens delen om andere redenen die wij aan u bekendmaken.

HOE WIJ DE GEGEVENS BEVEILIGEN DIE WIJ VAN U OF OVER U VERZAMELEN

We gebruiken een combinatie van fysieke, technische en administratieve beveiligingen om de gegevens te beschermen die we via de diensten verzamelen, met inbegrip van de codering van gegevens. Hoewel wij deze voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij, zoals elk bedrijf, de veiligheid van de netwerken, systemen, servers, apparaten en databases die wij gebruiken of die namens ons worden gebruikt, niet garanderen, en voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, gebruikt u onze diensten op eigen risico.

Cookies en andere technologieën voor automatische informatievergaring

Cookies: onze website maakt gebruik van een technologie die "cookies" wordt genoemd. Een cookie is een klein data-elementje dat onze website naar de browser van een gebruiker stuurt, die vervolgens op het toestel van de gebruiker kan worden opgeslagen, zodat we de browser van de gebruiker kunnen herkennen wanneer deze terugkeert. De meeste webbrowsers aanvaarden cookies automatisch, maar als u wilt, kunt u de instellingen van uw browser of toestel wijzigen om cookies uit te schakelen of te weigeren. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor ons om onze diensten te kunnen verlenen. Deze cookies worden automatisch geplaatst. Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij, voordat wij andere cookies of trackingdiensten gebruiken, uw toestemming vragen. Als u uw cookies verwijdert of als u weigert ons gebruik van cookies toe te staan, kan het zijn dat sommige functies van de diensten niet beschikbaar zijn, niet werken of niet werken zoals bedoeld. Voor vragen over ons cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via privacy@streem.com.

U kunt zich eventueel afmelden voor tracking of tracking blokkeren door rechtstreeks contact op te nemen met de derde partijen waarvan de trackingtechnologieën rechtstreeks via onze website en app zijn geïntegreerd. Zie hieronder voor meer informatie.

Aanvullende informatie over ons gebruik van trackingtechnologieën

Streem vertrouwt op partners om veel functies van onze website en diensten te leveren met behulp van gegevens over uw gebruik van Streem en andere sites. Wij kunnen cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1.     Website- en app-activiteiten: functies inschakelen die nodig zijn om u de diensten op onze website en app te leveren.
 2.     Analyse: stelt ons in staat te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt, de prestaties van de website te volgen en verbeteringen aan te brengen.
 3.     Gepersonaliseerde marketing: gepersonaliseerde communicatie of reclame leveren aan potentiële klanten of geïnteresseerde partijen via diensten en apparaten en de effectiviteit van deze communicatie meten.
 4.     Sociale media: het delen van inhoud van onze diensten mogelijk maken via sociale netwerken en andere sites.

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics en Google Signals, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies of andere trackingtechnologieën om ons te helpen analyseren hoe gebruikers omgaan met en gebruik maken van de website, rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op en het gebruik van de website. De door Google gebruikte technologieën kunnen gegevens verzamelen zoals uw IP-adres, het tijdstip van uw bezoek, of u een terugkerende bezoeker bent, en een eventuele verwijzende website. De door Google Analytics gegenereerde informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google en is onderworpen aan het privacybeleid van Google. Voor meer informatie over de partnerservices van Google en om te leren hoe u zich kunt afmelden voor het volgen van analyses door Google, klikt u hier  https://policies.google.com/.

Hieronder vindt u een lijst van derde partijen die we gebruiken voor het verzamelen van informatie met links naar meer informatie over hun gebruik van uw gegevens en hoe u uw opties met betrekking tot tracking kunt uitoefenen:

Analyse:

Segment - Privacybeleid

Looker -  Privacybeleid

Datadog -  Privacybeleid

Gepersonaliseerde reclame, sociale media:

Twitter - Privacybeleid

Facebook - Gegevensbeleid

LinkedIn Privacybeleid

Site-activiteiten:

HubSpot Privacybeleid

Op interesses gebaseerde reclame - Wij kunnen samenwerken met derde partijen zoals advertentienetwerken en andere reclamebedrijven die hun eigen trackingtechnologieën (met inbegrip van cookies en pixeltags) op onze website gebruiken om u op maat gemaakte reclame op het Internet aan te bieden. Deze bedrijven kunnen informatie verzamelen over uw activiteit op onze website en websites van derden (zoals webpagina's die u bezoekt en uw interactie met onze reclame en andere communicatie) en deze informatie gebruiken om voorspellingen te doen over uw voorkeuren, gepersonaliseerde inhoud te ontwikkelen en advertenties te leveren die relevanter voor u zijn op websites van derden. Deze informatie kan ook worden gebruikt om onze online reclamecampagnes te evalueren.

Afmelden van op interesses gebaseerde reclame: voor meer informatie over op interesses gebaseerde reclame en om uw opties te begrijpen, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van op gedrag gebaseerde advertenties van externe reclamebedrijven die deelnemen aan de Webchoices tool van de Digital Advertising Alliance: https://optout.aboutads.info/.

Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt voor op interesses gebaseerde reclame door een derde partij, deze trackingtechnologieën nog steeds gegevens kunnen verzamelen voor andere doeleinden, waaronder analyses, en dat u nog steeds advertenties van ons zult zien, maar dat de advertenties niet op gedragsinformatie over u zullen gebaseerd zijn en daarom minder relevant kunnen zijn voor u en uw interesses.

Om u met succes af te melden, moet u cookies hebben ingeschakeld in uw webbrowser (zie de instructies van uw browser voor informatie over cookies en hoe u deze kunt inschakelen). De afmelding geldt alleen voor de webbrowser die u gebruikt, dus u moet zich afmelden voor elke webbrowser op elke computer die u gebruikt. Zodra u zich hebt afgemeld, moet u zich opnieuw afmelden als u de opgeslagen cookies van uw browser verwijdert.

UW OPTIES EN RECHTEN

Opgeslagen informatie in accountprofielen van aanbieders

Als u een aanbieder bent, ga dan naar de Instellingen sectie in de app om uw profielinformatie bij te werken. Aanbieders kunnen ons verzoeken om hun profiel of alle informatie in hun account te verwijderen door ons een e-mail te sturen op privacy@streem.com.

Marketingmededelingen

Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige marketing-e-mails, kunt u op de afmeldlink onderaan elk e-mailbulletin klikken of ons een e-mail sturen op privacy@streem.com, waarna we u onmiddellijk zullen verwijderen van toepasselijke mededelingen.

Op interesse gebaseerde reclame

Om u af te melden voor op interesse gebaseerde reclame, zie de rubriek "Op interesse gebaseerde reclame" hierboven.

GEBRUIKERS JONGER DAN 16 JAAR

Onze website en diensten zijn bedoeld voor gebruikers van 16 jaar en ouder. Dienovereenkomstig zullen wij niet bewust gegevens verzamelen of gebruiken van kinderen waarvan wij weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar. Als wij ons bewust worden van gegevens die zijn verzameld van een kind dat jonger is dan 16 jaar, zullen wij dergelijke gegevens verwijderen.

UW PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

Inwoners van de staat Californië hebben ook het recht om informatie op te vragen met betrekking tot derde partijen aan wie Streem bepaalde categorieën van persoonlijke informatie heeft bekendgemaakt voor direct-marketing-doeleinden van dergelijke derde partijen. Om een dergelijk verzoek in te dienen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar privacy@streem.com.

KENNISGEVING VAN PRAKTIJKEN VOOR HET VERZAMELEN EN DELEN VAN CONSUMENTENGEGEVENS IN CALIFORNIË

De California Consumer Privacy Act ("CCPA") geeft inwoners van Californië het recht om bepaalde informatie te ontvangen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van "persoonlijke gegevens", alsmede het recht op toegang tot en controle over persoonlijke gegevens. De CCPA definieert "persoonlijke gegevens" als "gegevens die identificeren, betrekking hebben op, beschrijven, redelijkerwijs kunnen worden geassocieerd met, of redelijkerwijs in verband kunnen worden gebracht, direct of indirect, met een bepaalde consument of huishouden." Bepaalde gegevens die we verzamelen zijn mogelijk vrijgesteld van de CCPA omdat deze worden beschouwd als openbare informatie (dwz beschikbaar wordt gesteld door een overheidsinstantie) of vallen onder een federale privacywet, zoals de Gramm-Leach-Bliley Act, de Health Insurance Portability en Accountability Act, of de Fair Credit Reporting Act.

Voor zover wij persoonlijke gegevens verzamelen die onderworpen zijn aan de CCPA, worden die gegevens, onze praktijken en uw rechten hieronder beschreven.

Recht op toegang tot informatie

U hebt het recht om toegang te vragen tot de over u verzamelde persoonlijke gegevens en informatie over de bron van die gegevens, de doeleinden waarvoor wij die gegevens verzamelen en de derde partijen en dienstverleners met wie wij die informatie delen. Om uw persoonlijke informatie te beschermen, zijn wij verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij op uw verzoek ingaan.

Recht om informatie te laten verwijderen

U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken dat wij persoonlijke gegevens wissen die wij rechtstreeks van u hebben verzameld. Om uw persoonlijke informatie te beschermen, zijn wij verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij op uw verzoek ingaan. We kunnen op grond van de wet een reden hebben waarom we niet aan uw verzoek hoeven te voldoen, of waarom we er op een beperktere manier aan kunnen voldoen dan u had verwacht. Indien dat zo is, dan zullen wij u dat in ons antwoord uitleggen.

Verkoop van persoonlijke gegevens

In de afgelopen twaalf (12) maanden hebben wij geen persoonlijke gegevens verkocht. Bovendien zullen we geen persoonlijke gegevens verkopen gedurende een periode waarin dit privacybeleid geen instructies bevat met betrekking tot het "recht op opt-out" van een consument voor de verkoop van persoonlijke gegevens.

Hoe een verzoek indienen

U kunt een verzoek indienen door ons een e-mail te sturen op privacy@streem.com of ons te bellen op +1 (833) 729-2890.

Informatie over de categorieën van verzamelde en bekendgemaakte persoonlijke gegevens

Hieronder volgt een beschrijving van onze praktijken inzake gegevensverzameling, met inbegrip van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, de bronnen van die informatie, de doeleinden waarvoor wij informatie verzamelen, en of wij die informatie vrijgeven aan externe partijen. We kunnen alle gegevens gebruiken voor elk van de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij er beperkingen worden vermeld. De categorieën die wij gebruiken om de gegevens te beschrijven, zijn dewelke in de CCPA worden opgesomd.

 1.     Persoonlijke identificatiegegevens: we verzamelen uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en/of locatie wanneer u deze aan Streem verstrekt als onderdeel van het aanmaken van een account of het gebruik van de diensten (en we kunnen hetzelfde verzamelen wanneer u gebruik maakt van een aanbod door een derde partij waarin de diensten zijn opgenomen).

o Wij verzamelen uw burgerservicenummer, rijbewijsnummer of paspoortnummer niet.

o Wij verzamelen geen medische of gezondheidsinformatie over u.

o We verzamelen uw betalingsgegevens of financiële rekeninggegevens niet.

o Wij verzamelen automatisch uw IP-adres wanneer u onze diensten gebruikt.

o We verzamelen automatisch uw toestel-ID wanneer u onze diensten gebruikt.

 1.     Commerciële informatie: wanneer u transacties met ons aangaat, creëren wij dossiers van goederen of diensten die werden aangekocht of overwogen, evenals aankoop- of consumptiehistorieken of -tendensen.
 2.   Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten: wij verzamelen gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, inclusief details van uw bezoeken aan onze website of app en informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze website of diensten, inclusief maar niet beperkt tot timing, frequentie en patroon van uw gebruik, verkeersgegevens, plaatsgegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, de bronnen die u raadpleegt en hoe u onze website hebt bereikt.
 3.     Geolocatiegegevens: wij kunnen plaatgsgegevens van u verzamelen, onder meer in gevallen waarin een aanbieder om uw locatie vraagt om diensten te verlenen. Ongeacht of u al dan niet een inwoner van Californië bent, verzamelen we uw exacte locatie (bijv. uw GPS-coördinaten) alleen als u uw toestemming geeft.
 4.     Audio-, elektronische, visuele, thermische, olfactorische, of soortgelijke informatie: als u contact met ons opneemt via telefoon of videoconferentie, kunnen wij het gesprek opnemen. Wij zullen u aan het begin van het gesprek laten weten of een gesprek wordt opgenomen. Wij verzamelen geen afbeeldingen of enige thermische, olfactorische, of soortgelijke informatie.
 5.     Professionele gegevens of gegevens m.b.t uw tewerkstelling: als u een professional bent die de Streem-service gebruikt namens uw werkgever, kunnen we informatie over u, uw werkgever of uw arbeidsstatus verzamelen om uw gebruik van de dienst te verifiëren en te beheren .
 6.     Onderwijsgegevens: wij verzamelen geen informatie over de instellingen die u hebt bezocht of het opleidingsniveau dat u hebt bereikt.
 7.     Gevolgtrekking om een profiel over een consument op te stellen dat de voorkeuren of kenmerken van de consument weergeeft: wij verzamelen geen gegevens over uw voorkeuren of kenmerken of met het oog op het opstellen van een profiel.

We kunnen alle hierboven vermelde informatie delen met aanbieders; dit zijn externe partijen die we inschakelen voor zakelijke doeleinden en die geen persoonlijke informatie mogen gebruiken voor enig doel dat geen verband houdt met onze opdracht. De categorieën van dienstverleners met wie wij informatie delen en de diensten die zij verlenen, worden hierin beschreven.  Wij kunnen ook informatie bekendmaken aan andere externe partijen die hier niet vermeld zijn, wanneer dit wettelijk vereist is of om ons bedrijf of andere personen te beschermen.

Informatie voor personen gevestigd in het VK, de EER en Zwitserland

Recht om een klacht in te dienen

Gebruikers die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk, de EER of Zwitserland hebben het recht om een klacht over onze gegevensverzameling en -verwerking in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit. Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten zijn  hier en hier beschikbaar.

Overdrachten

Persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waarin wij of onze gelieerde ondernemingen of onderaannemers faciliteiten hebben, zoals hierboven beschreven. We zullen deze gegevens overdragen met behulp van de modelcontractbepalingen die van tijd tot tijd door de Europese Commissie worden goedgekeurd, of andere waarborgen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Individuele rechten

Als u inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk, de EER of Zwitserland, kunt u aanspraak maken op bepaalde rechten. Let op: om uw identiteit te verifiëren, kunnen we van u vragen dat u ons persoonlijke gegevens verstrekt voordat u toegang krijgt tot dossiers die informatie over u bevatten. Deze rechten omvatten de mogelijkheid:

 1.     om ons toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben;
 2.     om te vragen dat de informatie die we over u hebben, wordt gecorrigeerd als deze onjuist of onvolledig is;
 3.     om te vragen dat persoonsgegevens worden gewist als (a) de informatie niet langer nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, (b) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat, (c) als onze verwerking van dergelijke informatie niet is gebaseerd op legitieme gronden, of (d) we wettelijk verplicht zijn om uw informatie te wissen;
 4.     om te verzoeken dat we onze verwerking beperken als (a) u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren, (b) de verwerking onwettig is en u verzoekt om de verwerking te beperken in plaats van te wissen, (c) we de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerking, maar dergelijke gegevens door u vereist zijn om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of (d) u bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking, gedurende de periode in afwachting van een oplossing over de vraag of onze legitieme gronden bij de verwerking zwaarder wegen dan uw rechten en belangen;
 5.     om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat om die informatie door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien (a) onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, en (b) een dergelijke verwerking door ons wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen; en
 6.     om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor zover een dergelijke verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen. Zodra u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij de betreffende informatie niet langer verwerken, tenzij wij dwingende en legitieme redenen hebben voor een dergelijke verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor zover een dergelijke verwerking plaatsvindt in verband met de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Om een verzoek in te dienen om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@streem.com. We kunnen op grond van de wet een reden hebben waarom we niet aan uw verzoek hoeven te voldoen, of waarom we er op een beperktere manier aan kunnen voldoen dan u had verwacht. Indien dat zo is, dan zullen wij u dat in ons antwoord uitleggen.

Informatie voor personen gevestigd in Canada

Overdracht van persoonlijke gegevens

Wij en onze aanbieders kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we daartoe verplicht worden of toegestaan zijn door de toepasselijke wetgeving of juridische procedures, waaronder wettige toegang door buitenlandse rechtbanken, wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties in de rechtsgebieden waarin wij of onze aanbieders actief zijn. Voor informatie over de manier waarop wij of onze aanbieders omgaan met persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen zoals uiteengezet in het gedeelte "Contact opnemen" van dit privacybeleid.

Toegang

Behoudens beperkte uitzonderingen onder de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht op toegang tot, bijwerking van en correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens die bij ons in bewaring en beheer zijn. U kunt verzoeken om toegang, bijwerking en correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens die bij ons in bewaring en beheer zijn door ons een e-mail te sturen of te schrijven naar de hieronder vermelde contactgegevens. Wij kunnen om bepaalde persoonlijke gegevens vragen om de identiteit te verifiëren van de persoon die toegang wenst tot zijn of haar persoonlijke gegevensdossiers.

Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit beleid. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht wanneer zij worden bekendgemaakt. We zullen u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in dit privacybeleid door een privacybeleid met een bijgewerkte datum op de website te plaatsen en we zullen om uw toestemming verzoeken, indien wettelijk vereist, via uw geregistreerd e-mailadres of door een opvallende post op de website. Indien toegestaan door de wet, betekent uw voortgezet gebruik van onze diensten na het bekendmaken van wijzigingen dat u deze wijzigingen aanvaardt. Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van dit privacybeleid.

Neem contact op

Voor vragen over onze privacypraktijken kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via privacy@streem.com.